Aktualności,  Konkursy i zawody

Konkurs z j. angielskiego „Atrakcje Londynu w 3D”

 

Dla uczniów z klas I-VII

Przygotuj przestrzenna pracę przedstawiającą wybraną atrakcję Londynu ( np. Big Ben, Tower Bridge, London Eye, budka telefoniczna i wiele innych) bądź makietę
Londynu z zaznaczonymi (uwidocznionymi) atrakcjami. Ważne aby praca była przestrzenna natomiast technika jest dowolna. Przy wykonaniu prac powinni pomagać rodzice lub opiekunowie. Na zwycięzcę czeka super nagroda.

 

Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy składać osobiście do dnia 16 listopada 2017r. do Mirosławy Ludian bądź wychowawców
2. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka
3. Ogłoszenie wyników 23.11.2017
4. Regulamin konkursu u organizatora

ORGANIZATOR
Mirosława Ludian

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Atrakcje Londynu w 3D”

§ 1

Organizator konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Mirosława Ludian , nauczyciel języka angielskiego PSP w Majdanie Zbydniowskim-Wólce Turebskiej
2. Osoba informująca o Konkursie Mirosława Ludian,
4. Organizator Konkursu zastrzega prawo do zmiany treści Regulaminu.

§ 2

Cel konkursu
Celem Konkursu jest:
1. Rozwinięcie ciekawości poznawczej związanej z Londynem, jego historią, zwyczajami i tradycją
2. Wzbogacenie wiedzy na temat zabytków Londynu
2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

§ 3

Założenia i warunki organizacyjne
1. Organizator konkursu gwarantuje nagrody za pierwsze 3 miejsca o ile ilość złożonych prac będzie większa niż 6. W przypadku złożenia mniej niż 6 prac nagrodzona zostanie ta jedna, najlepsza.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród dzieci z klas I-VII
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Prace są pracami własnymi wykonanymi z pomocą rodziców lub opiekunów w dowolnej technice przestrzennej .
5. Praca może przedstawiać jedną atrakcję bądź makietę Londynu z zaznaczanymi atrakcjami
5. Tematyką prac są atrakcje Londynu
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody przez prawnych
opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka.
7. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw autorskich na rzecz Organizatora (art. 50 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Dz.U. z 1994r., nr 24, poz. 83) oraz do publikacji
wewnętrznych Organizatora oraz w Internecie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac.
9. Złożone pracę nie podlegają zwrotowi, pozostają na terenie szkoły.
10. Sytuacje, które są nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator
Konkursu.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy składać osobiście do dnia 16 listopada 2017r. do Mirosławy Ludian bądź wychowawców
2. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka

§ 5

Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
2. O kryteriach oceny zadecydują:
a) estetyka wykonania
b) jakość wykonania,
c) oryginalność.
3
3. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze jedną najlepsza pracę bądź trzy najlepsze i przyzna nagrodę.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej ilości nagród (nagród
pocieszenia).
5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez
Komisję.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Lista nagrodzonych osób zostanie wywieszona na szkolnym korytarzu
2. Wręczenie nagród odbędzie się 23 listopada 2017r.

 

Możliwość komentowania Konkurs z j. angielskiego „Atrakcje Londynu w 3D” została wyłączona