RODO

 

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego
w Majdanie Zbydniowskim – Wólce Turebskiej

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowychjest (dane kontaktowe):

Anna Płoszaj

e-mail: aploszaj.pikoma@onet.pl

3. Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą wcelu oraz zakresie niezbędnym do jego realizacji. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Cel przetwarzania:realizacja obowiązku szkolnego/przedszkolnego

Podstawa prawna przetwarzania:  ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646)

4. Odbiorcą Pani/Pana dziecka danych osobowych będą (kategorie odbiorców):

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego
w Majdanie Zbydniowskim – Wólce Turebskiej

inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Gminy

5. Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:tak/nie*. W przypadku przekazywania Pani/Pana danych osobowych, może Pani/Pan uzyskać ich kopię. Sposób uzyskania kopii danych lub miejsce udostępnienia danych:

NIE

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer) wewnątrz i na zewnętrz budynku w celu zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły oraz zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki; obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka jest(wybrać odpowiednio):

X

wymogiem ustawowym

warunkiem umownym

warunkiem zawarcia umowy

11. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie:

Obowiązek podania danych osobowych dziecka wynika z przepisów prawa.
W przypadku niepodania danych osobowych dziecka nie będzie można spełnić obowiązku ustawowego.

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej Podstawowa
im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego

w Majdanie Zbydniowskim – Wólce Turebskiej

Wioletta Grobel

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych – plik do pobrania