Aktualności,  Dla nauczycieli,  Dla rodziców

Harmonogram i tematyka spotkań z rodzicami 2017/2018

HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ
Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lp.  Termin spotkania Tematyka
1. 14 września 2017r. Spotkanie organizacyjne- ogólne spotkanie z dyrektorem szkoły; ogólne informacje dotyczące: kalendarza roku szkolnego 2017/2018, zmian w oświacie od 1.09.2017r., spraw organizacyjnych ( m. in. ubezpieczenie), przedstawienia planu spotkań z rodzicami, harmonogramu imprez i wydarzeń szkolnych, zmian w składzie Radzie Rodziców; Spotkanie z wychowawcami klas dotyczące: przedmiotowych planów oceniania, zmian w składzie rad klasowych rodziców, planów pracy wychowawczej, omówienia problemów klasowych.
2. 23 listopada 2017r. Spotkanie śródokresowe ; informacje dotyczące ocen cząstkowych z przedmiotów i zachowania – ogólne spotkanie z dyrektorem szkoły dotyczące: zmian w dokumentacji szkolnej ( Statut, WSO), spraw organizacyjnych. Spotkanie z wychowawcami klas dotyczące: omówienia problemów klasowych, przedstawienie zmian WSO i Statucie, pedagogizacja rodziców.
3. do 22 grudnia 2017r. Informacje dotyczące ocen niedostatecznych uczniów i negatywnego zachowania – spotkania indywidualne z rodzicami lub pisemne za potwierdzeniem odbioru.
4. 25 stycznia 2018r. Spotkanie dotyczące przedstawienia wyników nauczania za I semestr – spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły i spotkania z wychowawcami klas.
5. 26 kwietnia 2018r. Informacje dotyczące ocen cząstkowych z przedmiotów i z zachowania. Omówienie problemów klasowych. Pedagogizacja rodziców. Sprawy organizacyjne.
6. do 18 maja 2018r. Informacje dotyczące ocen niedostatecznych i negatywnego zachowania uczniów – spotkania indywidualne z rodzicami lub pisemne za potwierdzeniem odbioru.

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania Harmonogram i tematyka spotkań z rodzicami 2017/2018 została wyłączona