Misja i wizja szkoły

„ Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz
dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam
jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać
zakres praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś
dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić
przede wszystkim.”
( Janusz Korczak)

 

MISJA SZKOŁY

Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy.
Jesteśmy szkołą bezpieczną.
Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wpajamy system wartości etycznych i moralnych.
Przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym.
Budzimy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno.

WIZJA SZKOŁY

dydaktyka

– przekazujemy uczniom rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności,
– przygotowujemy do dalszego kształcenia się,
– inspirujemy do rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego,
– rozwijamy w uczniach umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji,
– przygotowujemy do życia w Małej Ojczyźnie, Europie i świecie,

wychowanie

– wskazujemy uczniom właściwe postawy wobec siebie i innych,
– kształtujemy w uczniach świadomość moralną, pomagamy w ustaleniu hierarchii wartości i dokonywaniu wyborów,
– rozwijamy w uczniach przywiązanie do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej,
– promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną,
– zdecydowanie reagujemy na przejawy agresji i patologie w zachowaniu młodzieży,
– kształtujemy wrażliwość estetyczną,
– przygotowujemy do uczestniczenia w życiu społecznym,
– integrujemy uczniów z różnych środowisk,
– uczymy poszanowania mienia i pracy innych,
– uświadamiamy znaczenie rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa,
– przestrzegamy prawa demokracji i tolerancji,
– współpracujemy z rodzicami i instytucjami środowiska lokalnego

opieka

– dbamy o dyscyplinę, porządek, sumienne wypełnianie obowiązków,
– pomagamy w sytuacjach trudnych,
– współpracujemy z instytucjami pomagającymi dzieciom,
– zapewniamy uczniom bezpieczne warunki nauki w szkole i poza szkołą.

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY JEST:

WRAŻLIWY I TOLERANCYJNY
– szanuje innych ludzi bez względu na ich poglądy, pochodzenie, status majątkowy, wyznanie itp.,
– szanuje innych uczniów i pracowników szkoły,
– akceptuje ludzi niepełnosprawnych i dąży do integracji,
– jest wrażliwy na krzywdę ludzką (bierze udział w akcjach charytatywnych),
– pomaga słabszym, młodszym kolegom;

ODPOWIEDZIALNY I OBOWIĄZKOWY
– dąży do osiągnięcia sukcesu (pracuje systematycznie),
– sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
– zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować;    

KULTURALNY I TAKTOWNY
– zna i stosuje normy dobrego zachowania,
– potrafi kulturalnie i komunikatywnie porozumiewać się
z innymi,
– dba o kulturę języka;

SAMODZIELNY I ZARADNY
– potrafi znaleźć się w różnych sytuacjach życiowych,
– potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy,
– potrafi wyrażać się poprzez formy plastyczne, teatralne, muzyczne;

PRZYGOTOWANY DO NASTĘPNEGO ETAPU KSZAŁCENIA
– potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności,
– potrafi współdziałać w zespole,
– potrafi posługiwać się komputerem,
– posługuje się językiem angielskim,
– zna swoje prawa i obowiązki;

ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE ZDROWIE I STAN ŚRODOWISKA
– prowadzi zdrowy styl życia (nie używa alkoholu, papierosów, narkotyków, uprawia sport),
– posiada kartę rowerową,
– troszczy się o środowisko naturalne (bierze udział w akcjach ekologicznych).