Dokumenty szkolne

Monitoring Wizyjny – Regulamin

       ZAŁĄCZNIK nr 1  

do Zarządzenia nr 4/2019/2020

 

 

                                        R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego  w Majdanie Zbydniowskim – Wólce Turebskiej

 

 

 

 

 • 1
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły oraz terenu wokół Szkoły (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni, przebieralni, stołówek oraz palarnia także pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.
 3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły.
 4. Administratorem systemu monitoringu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Majdanie Zbydniowskim – Wólce Turebskiej , zwana dalej Szkołą.
 • 2

Celem instalacji monitoringu jest:

1.zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, 2.ochrona mienia Szkoły,

3.zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

 

 • 3

1.System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).

2.Kamery monitoringu znajdują się:

– wewnętrzne: na korytarzu parteru, I piętra budynku szkoły

– zewnętrzne: na każdej bocznej ścianie budynku.

3.Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważniony jest dyrektor szkoły.

 

 • 4
 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe                   w rozumieniu art.4 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania.

5.W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6.Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

 • 5

1.Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany.

 1. Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szkoły zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu na terenie Szkoły, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 4. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szkoły lub w przypadku jego nieobecności przez osobę upoważnioną.
 5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 6. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

8.Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

 • 6

 

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły www.pspwp.pl

 

7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                           

Załącznik nr 1 Do regulaminu funkcjonowania,   obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                      w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1.Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Majdanie Zbydniowskim – Wólce Turebskiej, adres e -mail: pspmajdanzb@poczta.onet.pl, telefonu: 158141959.

2.Administrator powołał inspektora ochrony danych  (dane kontaktowe: adres e-mail: aploszaj.pikoma@onet.pl).

3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania                    w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód                w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5.Podstawąprawnąprzetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art.222Ustawy              z dnia 26czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

6.Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

7.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 – wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 Załącznik nr 2 Do regulaminu funkcjonowania,   obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

 

 

 

                Wzór oświadczenia dotyczącego monitorowania

 

 

Ja, ………………………………………………………………………..

                           (imię i nazwisko pracownika/osoby świadczącej pracę z innego tytułu)

 

wykonujący pracę na stanowisku ……………………………………………..

                                                                       (określić stanowisko)

w jednostce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Majdanie Zbydniowskim – Wólce Turebskiej, przyjmuję do wiadomości, że u mojego pracodawcy stosowany jest monitoring wizyjny,                      w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

 

 

 

                                                     ……………………………………………….

                                                      (imię i nazwisko –czytelny podpis; data złożenia oświadczenia)

 

 

 

Możliwość komentowania Monitoring Wizyjny – Regulamin została wyłączona